Masa i težina tela kao razliciti pojmovi Online Test

Prvi Njutnov zakon glasi:
Svako telo zadržava stanje mirovanja ili neravnomernog pravolinijskog kretanja, sve dok ga neka sila ne prinudi da to stanje promeni.
Svako telo zadržava stanje mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja, sve dok ga neka sila ne prinudi da to stanje promeni.
Svako telo zadržava stanje kretanja ili ravnomernog mirovanja, sve dok ga neka sila ne prinudi da to stanje promeni.
Svako telo zadržava stanje mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja, sve dok ga neka sila ne prinudi da to stanje ne promeni.
Ako uzmemo u obzir pojavu inercije, masu definišemo kao:
meru inertnosti tela.
meru težine tela.
meru pokretljivosti tela
meru mirovanja tela.
U kojim jedinicama se meri masa?
Njutnima
Kilopondima
Kilogramima
Kojim jedinicama se meri težina?
Kilogramima
Njutnima
Kilogramima po kubnom metru
Od cega zavisi težina tela?
Težina tela zavisi od brzine kretanja tela.
Težina tela zavisi od mase tela.
Težina tela zavisi od ubrzanja tela.
Šta je gravitaciono ubrzanje?
Gravitaciono ubrzanje je jacina gravitacije na površini meseca.
Gravitaciono ubrzanje je jacina gravitacije na površini zemlje.
Gravitaciono ubrzanje je jacina gravitacije na površini bilo kog nebeskog tela.
Da li masa tela zavisi od položaja tela u univerzumu?
Zavisi i veca je što je veca masa nebeskog tela na kojem se telo nalazi.
Masa tela ne zavisi od položaja tela u u niverzumu.
Zavisi i manja je što je manja masa nebeskog tela na kojem se telo nalazi.
Da li težina tela zavisi od položaja tela u univerzumu?
Težina tela zavisi od položaja tela u univerzumu.
Težina tela ne zavisi od položaja tela u univerzumu.
Težina tela zavisi od bzine kretanja tela u univerzumu.
Description:

Masa i težina tela su razlicite fizicke velicine. Koliko znate o tome, proverite ovim testom!

Discussion
1 Follower
Tests: 6

Your Facebook Friends on WizIQ

More Tests By Author

Slobodni pad. Hitac naviše. Hitac naniže
7 Questions | 1075 Attempts

Njutnovi zakoni
8 Questions | 693 Attempts

Pravolinijsko kretanje
10 Questions | 1066 Attempts